Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και του έργου των Εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού αποβλέπει στην ανατροφοδότηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα με τελικό σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, διαδικασία που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες διεθνώς (χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.).

Ήδη έχει συγκροτηθεί και επιτροπή ειδικών για τη διατύπωση βασικών αρχών και πλαισίου για την αξιολόγηση.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πιστεύει ότι, για τη θεσμοθέτηση του καλύτερου δυνατού πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η γνώμη και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτόν τους καλεί να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συνεισφέρουν ενεργά με τη συμμετοχή τους, απαντώντας σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται ότι:
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη.
  • Προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου,  είναι αναγκαίο να απαντηθούν οι ερωτήσεις στο σύνολό τους.
Η περίοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεκινά την Τρίτη, 02.10.2012, ώρα 00.00 π.μ και ολοκληρώνεται την Τρίτη 09.10.2012, ώρα 23.59 μ.μ.
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε κλειδάριθμους
Για τη σύνδεσή σας, θα χρειαστεί ο επίσημος λογαριασμός του σχολείου

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο
Παράταση λειτουργίας του ερωτηματολογίου για τη διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης
του Εκπαιδευτικού Έργου και του Έργου των Εκπαιδευτικών

Για απορίες τεχνικής φύσεως, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
τηλ. 801-11-801-81, ώρες 9.00 – 17.00 και e-mail στο evaluation@sch.gr


The Online Survey Tool - Free & Open Source